mariusz-szulczewski
Dokumenty

W kancelarii notarialnej uzyskają Państwo nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących dokumentów potrzebnych do dokonania zamierzonej czynności notarialnej.

Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru dokonywanej czynności. Służymy informacją odnośnie tego, jakie dokumenty są konieczne dla zamierzonej przez Państwa czynności notarialnej ze wskazaniem miejsc, w których można je uzyskać.

 
Potrzebne dokumenty powinny być dostarczone do kancelarii przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej, w oryginale bądź w kopii, osobiście, faxem lub skanem. Notariusz bądź pracownicy kancelarii sprawdzą ich prawidłowość oraz ocenią, czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności. Oryginały wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do kancelarii najpóźniej na umówiony termin.

Każda osoba będąca stroną czynności notarialnej zobowiązana jest posiadać podczas sporządzania tej czynności ważny dokument tożsamości, umożliwiający notariuszowi stwierdzenie jej tożsamości. Dokumentem tożsamości jest wyłącznie dowód osobisty (a w przypadku obcokrajowców dowód tożsamości stanowiący jego odpowiednik), paszport lub karta stałego pobytu.

Dokumenty przedkładane do czynności notarialnej powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać wcześniej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i dostarczone do kancelarii wraz z takim tłumaczeniem.