mariusz-szulczewski
Biuro

Mariusz Szulczewski

Notariusz Mariusz Szulczewski prowadzi kancelarię notarialną w Stargardzie od 2009 roku, po ukończeniu aplikacji notarialnej w Izbie Notarialnej w Poznaniu w latach 2003-2006, a także po odbyciu asesury notarialnej w Izbie Notarialnej w Poznaniu i Szczecinie w latach 2006-2009.
 

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.